Neges Arbennig I Holl Breswylwyr a Dinasyddion Y Deyrnas Unedig

Belffast, Caerdydd, Cristnogol, Caeredin, Lloegr, Llundain, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Neges Arbennig I Holl Breswylwyr a Dinasyddion y Deyrnas Unedig, Rhyfedd, Treialon, y Deyrnas Unedig, Brys, Cymru


Mae’r swydd hon wedi’i chysegru’n arbennig i Holl Breswylwyr a Dinasyddion y Deyrnas Unedig:

1 Yn union felly fel y mae Crist wedi dioddef drosom yn y cnawd, arfogwch yr un modd â’r un meddwl: oherwydd pe bai’r sawl a ddioddefodd yn y cnawd wedi peidio â phechu;

2 Na ddylai fyw mwyach weddill ei amser yn y cnawd i chwantau dynion, ond i ewyllys Duw.

3 Am yr amser a aeth heibio i’n bywyd gall fod yn ddigonol inni fod wedi gweithio ewyllys y Cenhedloedd, pan gerddasom mewn disylwedd, chwantau, gormodedd o win, datguddiadau, gwleddoedd ac eilunaddolwyr ffiaidd:

4 Lle maen nhw’n meddwl ei bod hi’n rhyfedd nad ydych chi’n rhedeg gyda nhw i’r un gormodedd o derfysg, gan lefaru drwg amdanoch chi:

5 Pwy fydd yn rhoi cyfrif i’r sawl sy’n barod i farnu’r cyflym a’r meirw.

6 Oherwydd am yr achos hwn y pregethwyd yr efengyl hefyd i’r rhai sydd wedi marw, er mwyn iddynt gael eu barnu yn ôl dynion yn y cnawd, ond byw yn ôl Duw yn yr ysbryd.

7 Ond mae diwedd pob peth wrth law: byddwch sobr felly, a gwyliwch at weddi.

8 Ac yn anad dim, mae gan bopeth elusen selog yn eich plith eich hun: oherwydd bydd elusen yn cwmpasu’r lliaws o bechodau.

9 Defnyddiwch letygarwch un i’w gilydd heb grwgnach.

10 Fel y mae pawb wedi derbyn y rhodd, er hynny gweinidogaethwch yr un naill i’r llall, fel stiwardiaid da o ras amrywiol Duw.

11 Os siarad neb, bydded iddo lefaru fel oraclau Duw; os bydd unrhyw ddyn yn gweinidogaethu, bydded iddo ei wneud yn unol â’r gallu y mae Duw yn ei roi: er mwyn i Dduw ym mhob peth gael ei ogoneddu trwy Iesu Grist, i’r hwn fydd mawl ac arglwyddiaeth yn oes oesoedd. Amen.

12 Anwylyd, meddyliwch nad yw’n rhyfedd ynglŷn â’r achos tanllyd sydd i roi cynnig arnoch chi, fel petai rhywbeth rhyfedd wedi digwydd i chi:

13 Ond llawenhewch, yn yr ystyr eich bod yn gyfranogwyr o ddioddefiadau Crist; fel, pan ddatguddir ei ogoniant, y gallwch fod yn llawen hefyd â llawenydd aruthrol.

14 Os gwaradwyddir chwi am enw Crist, hapus wyt ti; oherwydd y mae ysbryd y gogoniant a Duw yn gorffwys arnoch: ar eu rhan y mae drwg yn cael ei siarad amdano, ond ar eich rhan chi y mae wedi ei ogoneddu.

15 Ond na fydded i unrhyw un ohonoch ddioddef fel llofrudd, nac fel lleidr, neu fel drygioni, nac fel rhywun prysur ym materion dynion eraill.

16 Eto os bydd unrhyw un yn dioddef fel Cristion, na fydd cywilydd arno; ond bydded iddo ogoneddu Duw ar y rhan hon.

17 Oherwydd daw’r amser y mae’n rhaid i’r farn honno gychwyn yn nhŷ Dduw: ac os bydd yn cychwyn arnom yn gyntaf, beth fydd diwedd y rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl Duw?

18 Ac os prin y achubir y cyfiawn, pa le y bydd yr annuwiol a’r pechadur yn ymddangos?

19 Am hynny bydded i’r rhai sy’n dioddef yn ôl ewyllys Duw ymrwymo i gadw eu heneidiau iddo wrth wneud yn dda, fel i Greawdwr ffyddlon.

– 1 Pedr 4 KJV.

Diolch am garedigrwydd y dylunydd graffig s / ffotograffwyr / cerddorion / cantorion / criw cynhyrchu fideo, uwchlwythwr a phersonél y wefan yn:

https://pixabay.com/vectors/united-kingdom-flag-national-flag-162452/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.